Amos

Vzdělávací fond Broumovska

PROHLÍDKY UZAVŘENY

Vzhledem k nařízení vlády je prohlídkový okruh dočasně uzavřen. Areál kláštera i klášterní zahrada jsou otevřené a volně přístupné.

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro MŠ, ZŠ i SŠ...

více info >

Agentura pro rozvoj Broumovska vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o stipendia* do 4. otevřeného grantového kola AMOS – Vzdělávacího fondu Broumovska na podporu získání zahraniční zkušenosti ve formě studia v zahraničí, odborné stáže nebo jiné zkušenosti z oboru umění či vědy ve školním roce 2020/2021 určeného pro uchazeče s vazbou na region Broumovsko.

Jsi zvídavý? Máš plno otázek? Spoustu nápadů? Dychtíš po poznání? Chceš objevovat svět? AMOS – Ti pomůže. AMOS nechce nikomu radit, co má dělat, jak se má rozvíjet, jak být úspěšný, po jaké cestě se vydat do života. AMOS chce dávat možnosti. Mají-li mladí lidé nalézt tu správnou životní cestu, musí mít možnost si různé cesty vyzkoušet. Třeba přitom najdou ty správné životní hodnoty. Nevíme. Ale jsme přesvědčeni, že chceme-li rozvíjet u mladých lidí osobnost a osobitost, musíme jim nejprve dát možnost poznávat a být činnými. Jen to je povede k zamyšlení nad sebou samými, k objevování a rozvíjení vlastních schopností, dovedností a talentů. Pokud přispějeme k cestě za objevením předností, které má každý v sobě, bude náš AMOS mít smysl. A když někdo na cestách najde nebo prohloubí svůj talent a po čase se třeba i vrátí tam, kde se rodil, tedy na Broumovsko, bude to úplně skvělé.

 „……Cestovat se má pro rozmnožování moudrosti.“ Jan Amos Komenský, Apodemia (čili Poučení o cestování).

Karel Výravský, člen výboru Vzdělávacího fondu Amos, a Jan Školník, zakladatel fondu

 

Cíle 4. otevřeného grantového kola

 • Umožnit mladým, nadaným a motivovaným lidem se silnou vazbou na Broumov a okolí vydat se v školním roce 2020/2021 na cestu „za poznáním“ spojenou se získáním zkušenosti v zahraničí.
 • Poskytnout těm, kteří jsou odhodlaní investovat svůj čas, energii a úsilí do svého vzdělání, zdokonalení svého talentu a odborné přípravy na budoucí povolání, a pro které je získání zahraniční zkušenosti ekonomicky nedosažitelné, finanční příspěvek, který jim pomůže překročit práh této ekonomické nedostupnosti.
 • Zprostředkovat stipendistům zkušenost s životem v jiné zemi, která kromě možnosti získat jedinečné vzdělání v oborech či kvalitě často přesahující možnosti studia v ČR nabízí i příležitost porozumět rozmanitosti kultur, osvojit si dovednosti nezbytné pro osobní rozvoj a prohloubit znalosti cizích jazyků.

 

Kdo může žádat o stipendium?

O stipendium se mohou ucházet nadaní mladí lidé se silnou vazbou na Broumov, případně na lokalitu nacházející se v broumovském regionu; hledající akademickou či jinou odbornou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání a následném kariérním uplatnění.

Stipendium je primárně myšleno pro mladé lidi, kteří chtějí:

 • studovat v roce 2020/2021 v zahraničí
  • střední školu
  • vysokou školu, a to na úrovni bakalářského, magisterského, případně doktorského stupně;
  • včetně výměnných studijních programů (např. Erasmus, Comenius, CEEPUS, FM EHP/Norska, program SCIEX-NMSch Švýcarska a další),
 • zdokonalit své nadání a talent v zahraničí
  • účastí na mistrovském kurzu („master class“) a to hudebním, tanečním, výtvarném, divadelním aj.
  • účastí na mezinárodní umělecké soutěži nebo festivalu
 • zlepšit se ve svém oboru
  • odbornou stáží specificky zaměřenou na vybraný obor
  • podílením se na mezinárodním vědeckém výzkumu či projektu

 

Mezi žadateli mohou být jak současní studenti, tak žadatelé ucházející se o studia v zahraničí. Ti mají šanci získat stipendium, splní-li před nástupem na studia do zahraničí veškeré podmínky k jeho přijetí. Žadatelé bez statutu studenta mohou získat stipendium, splní-li podmínky pro účast na mistrovském kurzu, mezinárodní soutěži, projektu či výzkumu a zároveň doloží potvrzení své účasti na takové akci. Žadatelé si mohou sami určit účel svého stipendia z pohledu vlastních akademických potřeb, aby jim bylo umožněno využít zahraniční zkušenosti pro vlastní osobní a profesionální růst.Podmínky 4. otevřeného grantového kola

 • žadatelé musí prokázat svůj pozitivní vztah k městu Broumov, případně lokalitě nacházející se v Broumovském regionu, avšak studovat či trvale bydlet mohou i mimo Broumovsko;
 • žádat o podporu studijního pobytu v zahraničí pro školní rok 2020/2021 lze minimálně v délce poloviny školního roku (min. pololetí či semestr pro studenty vysokých škol), který musí být součástí akreditovaných osnov přijímající zahraniční školy. Podpora bude udělována maximálně na období jednoho školního roku. V případě dlouhodobějšího studia bude držiteli stipendia umožněno zažádat si v následujících kolech stipendijního programu o pokračování podpory zahraničního studia.
 • žadatel o získání zahraniční zkušenosti z uměleckého či vědeckého oboru (master class, umělecké soutěže, vědecký výzkum či projekt, odborná stáž) musí doložit splnění podmínek a zároveň potvrzení své účasti,
 • žadatelé musí ovládat cizí jazyk, v kterém bude v příslušné zemi vedena školní výuka, kurz či stáž minimálně na takové úrovni, aby se žadatel mohl bez problémů zapojit do běžného programu a života v této zemi v rámci studia či jiného programu kurzu nebo stáže;
 • žadatelé o studium na středních školách v zahraničí musí splnit věkový limit opravňující ke studiu v konkrétní zahraniční zemi (obvykle v rozmezí 15 – 18 let);
 • v případě nezletilých osob (pod 18 let) musí žádost o poskytnutí stipendia podat jeho zákonní zástupci (např. rodiče);
 • žadatelé o studium na vysokých školách v zahraničí musí mít nejpozději před nástupem na studia do zahraničí uzavřen příslušný stupeň studia opravňující je k nástupu do zahraničí na bakalářský, respektive magisterský, případně doktorský stupeň vysokoškolského studia;
 • stipendium může být uděleno jen těm žadatelům, kteří nejpozději před nástupem na studia do zahraničí doloží, že splnili podmínky přijímající zahraniční střední/vysoké školy či agentury vysílající uchazeče ke studiu na střední škole do zahraničí a získají vstupní povolení ke studijnímu pobytu v dané zemi.

 

Jaká je maximální výše stipendia a celkový objem přerozdělovaných prostředků?

 • Pro žadatele není dopředu stanovena maximální výše stipendia, o které lze žádat. Lze si požádat o tolik, kolik skutečně žadatelé potřebují, respektive kolik jim chybí k celkovému pokrytí studijních nákladů, kurzovného, účastnického poplatku na soutěž a celkově na pobyt v zahraničí. Hodnotící komise bude přihlížet k reálnosti a odůvodnitelnosti žádané částky, případně se může rozhodnout danou částku zkrátit.
 • Spolufinancování celkových nákladů studia v zahraničí z jiných zdrojů je vítáno.
 • V rámci 4. otevřeného grantového kola programu na podporu získání zahraničí zkušenosti ve  školním roce 2020/2021 budou k dispozici prostředky v minimální výši 130 000 Kč pocházející ze Vzdělávacího fondu Broumovska.
 • Stipendia budou úspěšným žadatelům udělována v  českých korunách.

 

Na co může žadatel stipendium použít?

Žadatel může stipendium použít na:

 • úhradu cestovních nákladů do/z místa studijního pobytu, kurzu, soutěže či odborné stáže nebo výzkumu;
 • úhradu školného, respektive jeho části požadovaného zahraniční školou;
 • úhradu účastnického poplatku na mistrovských kurzech či soutěžích;
 • úhradu životních nákladů, respektive jejich části během pobytu v zahraničí;
 • úhradu poplatku, respektive jeho části agentuře zajišťující umístění a pobyt studenta na zahraniční střední škole;
 • pořízení nezbytných pomůcek potřebných ke studiu v zahraničí, účasti na vědeckém projektu či výzkumu;
 • úhradu jiných, výše nespecifikovaných nákladů přímo či nepřímo, ale vždy prokazatelně souvisejících s pobytem v zahraničí.

 

Co musí předkládaná žádost splňovat, aby mohla být podpořena?

 • Žádost se skládá z vyplněného předepsaného formuláře žádosti o stipendium a příloh. Veškeré nezbytné dokumenty budou zájemcům zaslány na vyžádání elektronickou formou.
 • Žádost je třeba vyplnit v českém jazyce a zaslat spolu s přílohami v elektronické podobě na e-mail amos@broumovsko.cz Instrukce pro odesílání e-mailu naleznete ve formuláři žádosti o stipendium.
 • Nepovinné přílohy jako například písemná doporučení od pedagogů či odborných garantů, osvědčení o jazykové způsobilosti, diplomy ze soutěží a olympiád, a jiné dokumenty jsou vítány.
 • Kompletní žádost je třeba doručit nejpozději do 31. května 2020.
 • Neúplné žádosti nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Formulář žádosti o stipendium a další dokumentace k výzvě budou zájemcům zaslány emailem na vyžádání spolu s dalšími informacemi.

Časový harmonogram:

 • Uzávěrka příjmu žádostí pro školní rok 2020/2021 je 31. května 2020.
 • Pohovory s vybranými žadateli proběhnou v průběhu června 2019. Seznam vybraných žadatelů s termínem, místem a časem konání bude včas oznámen emailem.
 • Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn nejpozději do pátku 21. června 2020.
 • Úspěšným žadatelům bude nejpozději do konce června 2019 vystaven příslib o poskytnutí stipendia a po splnění veškerých podmínek budou vyzváni k podpisu smlouvy o udělení stipendia, na jehož podkladě bude poskytnuto jeho samotné plnění.                                                                                                                                                      

Formulář žádosti a více informací získáte na: amos@broumovsko.cz

Léto v Bavorsku anebo vzhůru do zahraničí se Vzdělávacím fondem Amos

Letošní léto strávila studentka Adéla Wagnerová z Broumova v bavorském Pasově, kde se zúčastnila stáže v biskupském archivu. Do zahraničí vycestovala díky Vzdělávacímu fondu AMOS, jehož výzvu každoročně vyhlašuje obecně prospěšná...

Celý článek

Další studenti z Broumovska budou díky Vzdělávacímu fondu Amos studovat v zahraničí

16. červenec 2019 - Vzdělávací fond Broumovska Amos uzavřel na konci června letošní výzvu a jeho komise vybrala čtyři studenty, které finančně podpoří během studií v zahraničí. Výzvu už třetím rokem vyhlašuje obecně prospěšná společnost Pro...

Celý článek

„Jak si otevřít obzory? Překonat strach z neznámého,“ říká student Martin Frőmmel

Díky Vzdělávacímu fondu AMOS vycestoval Martin Frőmmel z Broumova do Velké Británie, kde nyní studuje na univerzitě v Southamptonu. Níže najdete krátký rozhovor o jeho zahraničních zkušenostech.  Kdo by se chtěl podobně jako on vydat za...

Celý článek

Z Broumova až na Královskou hudební akademii v Bruselu

Bývalý student broumovského gymnázia Jakub Jirásek z Meziměstí se už od dětských let věnuje hře na klavír. Ta ho nyní zavedla až do Belgie, kam se vydal na zahraniční studia, a to i díky stipendiu Vzdělávacího fondu Amos, který každoročně vyhlašuje...

Celý článek

Marseille, Francie - není to láska na první pohled

24. srpen 2018 - Studentka Markéta Nádvorníková, podpořená Vzdělávacím fondem Amos, se při svých cestách podívala i do Francie... A protože ráda píše, podělila se s námi o své zážitky: Marseille, Francie - není to láska na první pohled V jeden...

Celý článek

Se Vzdělávacím fondem AMOS až na čínskou univerzitu...

7. únor 2018 - Jako studentka Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci jsem se rozhodla odjet získat zkušenosti do zahraničí. S podporou Talentového fondu Broumovska (nyní Vzdělávací fond AMOS, pozn.red.) a Čínského vládního...

Celý článek

1. grantové kolo

29. červen 2017 - První grantové kolo Talentového fondu Broumovska na podporu získání zahraniční zkušenosti ve formě studia v zahraničí, odborné stáže nebo jiné zkušenosti z oboru umění či vědy bylo úspěšně uzavřeno. Talentový fond Broumovska...

Celý článek

Sdílejte na