Geologie Broumovska je mimořádná z více důvodů

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku začíná!
27. 6. – 27. 9. 2020

více info >

Vzdělávací programy pro školy

rozmanitá nabídka pro ZŠ i SŠ...

více info >

Ve čtvrtek 5. února v 18 hodin vystoupil v Kreslírně broumovského kláštera Jiří Kopecký s přednáškou Geologie a speleologie Broumovska. Neformální beseda s promítáním fotografií Oldřicha Jenky se konala v rámci projektu ScienceCafé Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov. 

 

Jiří Kopecký, člen České speleologické společnosti, přírodovědec, ochránce a znalec přírodního prostředí Broumovska během dvouhodinové přednášky promluvil o krásách a geologických zajímavostech broumovského výběžku.  Geologická situace Broumovska je mimořádná z více důvodů. Celé Broumovsko je tvořeno velmi pestrou škálou hornin původem ze suchozemských i mořských sedimentů i z produktů vulkanické činnosti, modelovaných navíc výraznými tektonickými pohyby. Celý soubor těchto pestrých hornin vzniklých v průběhu dlouhých geologických období karbonu, permu, triasu a křídy (s počátkem před 350 miliony let) vykazuje výraznou odlišnost od fádní geologické situace ostatních částí Sudetského horského pásma, tvořeného horninami krystalinika,“ vysvětluje Jiří Kopecký geologickou rozmanitost Broumovska.

Pestrost zdejšího regionu je podle něho ještě navýšena existencí podzemních pseudokrasových jevů, jeskyní a propastí. „Tato mimořádnost geologické a geomorfologické situace Broumovska je v odborných kruzích všeobecně uznávána. I díky této mimořádné situaci zdejší neživé přírody zde byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Broumovsko a v současné době je před vyhlášením i národní Geopark Broumovsko,“ dodal Kopecký a zároveň zhodnotil i čtvrteční besedu: „I naše poslední přednáška v sále Kreslírny APRB jen potvrdila, že lidé na Broumovsku zájem o zdejší kraj mají a o stav i osud zdejšího přírodního prostředí se zajímají. Početnost účastníků přednášky a jejich soustředěnost a zájem pak vytvářejí velmi příjemnou atmosféru a také podporu pro přednášející. Poté je i radost přednášet.“

Sdílejte na