Projekty zádrže vody v krajině pokračují

Prague Cello Quartet

Benefiční koncert / 28. 9. 2021 od 18:00

více info >

Hřbitovní kostelík Panny Marie

otevřeno denně | 9:00 – 17:00

více info >

Za poklady Broumovska

Letní hudební festival v kostelích na Broumovsku

více info >

9. 3. 2021 - Klimatické změny a s nimi spojené procesy jsou výzvou pro celý svět. Kromě globálních řešení tohoto problému je možné zaměřit se i na řešení lokální. Jednou z cest je narovnání vodního režimu krajiny, které povede k vyšší zádrži vody v krajně a tím k větší odolnosti vůči očekávaným extrémům – prudkým srážkám a obdobím sucha.

Strategická rada regionu Broumovsko připravila projekt, který chce jít právě touto cestou. Symbolicky na obou „stranách“ Broumovska, které je rozděleno evropským rozvodím, se budou zpracovávat dvě adaptační strategie na klimatickou změnu – jedna v části povodí Stěnavy, druhá v povodí Dunajky (přítok Metuje). Činnosti zasáhnou do katastrů šesti obcí a měst – Broumova, Martínkovic a Otovic v povodí Stěnavy a Police nad Metují, Bukovice a Žďáru nad Metují v povodí Dunajky.

Výsledkem by měl být návrh optimálního řešení krajiny, které povede k zádrži vody. Do budoucna bude na realizace opatření k zádrži vody v krajině (mokřady, remízky, meze...) k dispozici financování. Uvolnění financí bude často vázané na existenci adaptační strategie obce/regionu/kraje, aby bylo zřejmé, že jednotlivé projekty zapadají do nějaké koncepce. Adaptační strategie nemusí být pro obce nijak závazné (pokud si to samy aktivně neodhlasují), ale poskytují jim určité náměty či možnosti, kterým směrem v budoucnu jít.

Vypracovaný projekt byl podán do výzvy „Oslo“ Státního fondu životního prostředí (SFŽP) z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, který je financovaný z Norských fondů 2014–2021. O aktuálnosti tématu svědčí, že projektů bylo podáno takové množství, že se SFŽP rozhodl pro navýšení podpory. Projekt podaný SRRB byl podpořen a nyní je těsně před podpisem smlouvy. Po realizaci výběrových řízení se tak mohou na jaře zahájit práce v terénu. Zpracování celého projektu bude trvat jeden a půl roku.

Sdílejte na