Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání
CZ

zpět

Výstavní sezónu v Galerii Dům zahájí Petr Veselý a Luděk Míšek

V sobotu 29. dubna v 16 hodin bude v Galerii Dům v broumovském klášteře zahájena nová výstavní sezóna – výstavami „Klášterní zahrada 2023“ Luďka Míška a „Břemeno“ Petra Veselého. Kurátory výstav jsou Iva Mladičová a Petr Vaňous. Na vernisáž bude z Prahy do Broumova a zpět vypraven speciální vernibus, jízdenky možno zakoupit na goout.net.

KLÁŠTERNÍ ZAHRADA 2023 / LUDĚK MÍŠEK
30. 4. – 29. 10.

„Zažití prostoru“ je jedno z hlavních témat sochařských prací Luďka Míška. Jejich charakteristické rysy vyplývají z autorova specifického vnímání hmoty a různých úrovní vlastního vnitřního prostoru, současně nesou architektonické znaky. Při volbě použitého materiálu se Luděk Míšek zaměřuje na jeho vnitřní živost – „pulzování, vyzařování směrem ven“. Je pro něho důležité, aby se práce odpoutávaly od země, snaha „přemoci gravitaci“. Základ hmoty sochy/objektu obsahuje statičnost stereometrické elementárnosti, současně je ale spolutvořen formami navozujícími živý dialog tvaru a prostoru. Na obou úrovních Luděk Míšek pracuje s významy proporčních vztahů. Formuje tak vlastní prostor „věci“, který „by se rozhodně měl stávat součástí našeho prostoru“ (LM, 2022). Dostává se tím do těsné blízkosti architektonického myšlení, neboť prostor architektury se realizuje právě ve vzájemnosti s člověkem – v rovině smyslové i významové.

Klášterní zahrada poskytuje „věcem“ Luďka Míška především možnost jejich zažití v odlišné prostorové situaci. Zdálky patrný obrys vztahujeme k celku architektury místa a postupným přibližováním se pak k prostoru vymezenému naší tělesností, přičemž můžeme současně zakoušet otevřenost okolního prostoru. Výrazná přítomnost vertikálních i horizontálních forem přirozeně podporuje vědomou chůzi prostředím. Některé z prací ostentativně zvou návštěvníka k přímému prožitku jejich významu. K takovým náleží například hmotově plný, dřevěný objekt Odpočívadlo, jež umožňuje „prožití propojení země a nebe“ (LM, 2022). Vertikální betonový Maják tematizuje lidské měřítko, živost vzpřímenosti vůči horizontále základny výstižně zprostředkovává železný Blok. Díky takovým pracím si můžeme znovu uvědomovat téma existence hranic našeho vlastního prostoru. V současné době se Luděk Míšek v pracích vrací k nehmotným objemům/prostorům.

Vnímání soch/objektů Luďka Míška podporuje v člověku citlivost vůči prostředí obecně, uvědomění si zákonitostí a principů, na nichž je založena i existence prostoru našeho těla. Takové práce přestávají být odděleností hmoty, ale stávají se spíše místem individuální zkušenosti, aktivovaným prostorem.

Luděk Míšek (nar. 1976 v Plzni) studoval v letech v letech 1996–2003 na Akademii výtvarných umění v Praze (sochařská škola J. Zeithammla; 2000–2001 stáž v architektonickém ateliéru E. Přikryla); v letech 1999–2000 uskutečnil stáž v ateliéru M. Ullmana na Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Od roku 2004 proběhla řada jeho samostatných výstav, např.: Zvenku i zevnitř, Galerie Západočeské univerzity v Plzni, 2010; Zlatý řez, Alšova jihočeská galerie, Bechyně, 2012; V zajetí kruhu, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk, 2012; Z atomu hmota z hmoty socha, Galerie města Plzně, 2013; společně s J. Kornatovským, DEPO Plzeň, 2016; Prostor ve své nehmotnosti, Výklady AXA, Praha, 2018; V minimalismu, Galerie Fons, Pardubice, 2019; V zahradě, farská zahrada, Chrást, 2020; Hmota a prostor, Galerie Jilská 14, Praha, 2022. V loňském roce jsme se s jeho pracemi mohli setkat v pražské Galerii Kurzor na společné výstavě Když tě slyším, jak to říkáš, tak mám v očích radost. Je členem Umělecké besedy, Klubu konkrétistů a seskupení Socha 2. Je autorem několika veřejných realizací (např. Pomník Jiřímu Trnkovi a Pomník Ladislavu Sutnarovi v Plzni, 2015). Od roku 2010 vyučuje sochařství na Západočeské univerzitě v Plzni, roku 2017 byl jmenován docentem (AVU v Praze). 

Kurátorka výstavy: Iva Mladičová.

PETR VESELÝ / BŘEMENO
30. 4. – 25. 6.

Koncentrované dílo Petra Veselého (1953) patří dnes k té rovině současné české malby, která se projevuje důrazem na intenzitu výrazu na úkor extenzity produkce. Neznamená to, že by toto dílo bylo skryto ve stínu pozornosti, spíše je důkazem o tom, že i v dnešní době může vznikat silná malířská výpověď, která se prioritně neslaďuje s uměleckými trendy, nepřizpůsobuje se časovému zrychlení, ani ničemu podobnému. 

Název broumovské výstavy BŘEMENO, odvozený od stejnojmenného obrazu z let 2019-21, je sám o sobě výmluvný. Z bílé plochy plátna tu vystupuje útvar, jehož nejednoznačnost zneklidňuje divákův těkající pohled. Rozpor mezi názvem označujícím zátěž a sublimujícím, odhmotněným tvarem odkazujícím na kapku tekutiny v sobě skrývá silné významové napětí. Také vztah obrazové plochy a motivu, který je umístěn ve spodní partii plochy naznačuje proces „stékání“. Stékající tekutina přitahována tíží země. Prolitá slza jako zkratka utrpení. Lidského utrpení, které je spatřováno v předobrazech Krista i mariánské ikonografie. 

Obrazový námět a jeho volba jsou pro Petra Veselého něčím, co si člověk nevybírá, nýbrž co se mu na základě nelehké a nejednoznačné životní poutě samo nabízí a otevírá. Náměty ho do jisté míry „navštěvují“. Jsou amalgámem čistých idejí (přepodstatnění) a jejich skrytostí/ odkrytostí v čase, který má lidský rozměr, a tedy fyzickou přítomnost i pomíjivost. Tento rozpor mezi zpřítomněním „situace“ a zároveň vědomím její pomíjivosti, dočasnosti, je autorem vyjadřován prostřednictvím barevné střídmosti a formální pokory. Proto se mu nově či jinak otevírají i tak frekventované ikonografické motivy, jakými je například Ukřižovaný Kristus.

Petr Veselý absolvoval SŠUP v Brně (1969–1973) a AVU v Praze (1973–1979; ateliér Malby, prof. Jan Smetana). Působil na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně (1982-1992), na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (1992–1995, 2002–2007 jako vedoucí ateliéru Malířství 1); 1995–2020 vedoucí oboru Malířství na Střední škole umění a designu v Brně. V roce 1993 se habilitoval pro obor malířství.  Od roku 1996 je členem Umělecké besedy. Byl členem Tovaryšstva malířského (Kokolia, Kvíčala, Steklík) a TT klubu. V roce 2009 mu byla udělena Cena města Brna v oblasti výtvarného umění. Žije a pracuje v Brně. Naposledy jsme se mohli setkat s dílem Petra Veselého na jeho samostatných výstavách v brněnské Fait Gallery (2021), pražské Galerii Petra Novotného (2021) nebo v Galerii arto.to v Libčicích (2021). Je činný také jako kurátor, ilustrátor a básník. Více o autorovi na: www.petr-vesely.cz. K výstavě vydává Vzdělávací a kulturní centrum Broumov katalog.

Komentovaná prohlídka výstavy Břemeno za účasti autora proběhne 10. 6. 2023 od 15:00 hodin.

Kurátor výstavy: Petr Vaňous.

Na vernisáž bude v sobotu 29. 4. vypraven speciální autobus z Prahy do Broumova a zpět. Pro zájemce bude připraven umělecký program nejen v autobuse, ale především pak v Broumově. Kromě zahájení výstavní sezóny bude připravena také komentovaná prohlídka Broumova, který kandiduje na Evropské hlavní město kultury 2028, a stihnout bude možné také prohlídku broumovského kláštera nebo Muzea Broumovska, výstavu Ondřeje Vyhnánka v Dětské galerii Lapidárium nebo výstavu, která vznikla v rámci 5. ročníku Sympozia ilustrace. Vstupenky za 290 Kč je možné zakoupit ZDE.

Kateřina Ostradecká

Agentura pro rozvoj Broumovska
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

Tel: 491 521 283, 723 282 214
Email: katerina.ostradecka@broumovsko.cz

Podpořte nás