Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání
CZ

zpět

The Blues Brothers

Klášter Broumov, sál Dřevník

Na kon­cer­tě s ná­zvem Blues Bro­thers  zazní sklad­by z ame­ric­ké­ho hu­deb­ní­ho ko­me­di­ál­ní­ho filmu z roku 1980 The Blues Bro­thers re­ži­sé­ra Johna Lan­di­se. Tento sní­mek ve své době vy­dě­lal v ki­nech po celém světě přes 115 mi­li­o­nů do­la­rů a stal se kul­tov­ní kla­si­kou.

Za do­pro­vo­du čes­ké­ho The Loop Jazz Or­chest­ra spo­leč­ně za­hra­jí Sweet Home Chi­ca­go, Gimme Some Lovin' nebo Who’s Ma­king Love. V kom­bi­na­ci se sbo­rem Je­re­my Win­ston Cho­ra­le půjde jistě o ne­o­by­čej­ný zá­ži­tek. V pro­slu­lých skladbách do­sta­nou totiž pro­stor só­lis­té ze sboru – Can­da­ce Potts, La­Von­te Heard a Wil­li­am Ram­sey.

Vstupné: 
490 Kč na sezení / 390 Kč na stání

 
Předprodej: 
online níže nebo na pokladně prohlídkového okruhu broumovského kláštera
 
 

Podpořte nás